دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

سلسله درس های عربی آقای شمسیالإعراب ,منصوب ,اعراب ,مرفوع ,     ,موارد ,اعراب ظاهری ,موارد الإعراب ,فاعل مرفوع ,آقای شمسی
الإعراب ,منصوب ,اعراب ,مرفوع ,     ,موارد ,اعراب ظاهری ,موارد الإعراب ,فاعل مرفوع ,آقای شمسی

به نام خدا

 من یکی از دانشجویان آقای شمسی هستم که با کسب اجازه از ایشان جزوات کنکور ایشان را در وبلاگ شخصی ایشان می نویسم

جلسه اول

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                            صفحه                     عنوان                                     صفحه

سخن نویسنده…………………………...    6                          بخش 3: جمله فعلیه.............   105             

موارد تحلیل صرفی……........    7                  فعل...........................   105                                                                               

فصل اول: ا قسام کلمه…..      8                    مضارع مرفوع....................   105

بخش 1 : اسم..................    9                   مضارع منصوب..........................   106

راه های شناخت اسم.......   9                      مضارع مجزوم......................  106

راه های تشخیص جنس و عدد اسم...  27        فاعل مرفوع...............................  111

اسم جا مد و ا سم مشتق…………....   30        نائب فاعل مرفوع........................  116

اسم معرفه و اسم نکره...………………   37           مفعول به منصوب......................   125

بخش 2 : فعل..…………………….   41                 مفعول فیه منصوب.....................   127

فعل ثلاثی مجرد…………….........   42                  مفعول مطلق منصوب.................    128

فعل ثلاثی مزید.........................   45                 مفعول له(لأجله) منصوب............. 130

فعل رباعی....................................   50               حال منصوب..............................  131

فعل صحیح و فعل معتل....................   51                تمییز منصوب....................  133       

بخش 3 : حروف..........................   65                   منادی منصوب...................  136

                                                                         مستثنی منصوب...............  141

فصل دوم: معرب و مبنی                   72                 مجرور بحرف جر................  143         

معرفی معرب و مبنی....................... 73               مضاف الیه مجرور......................   145

    فصل چهارم: توابع..........   146

راه های شناخت معرب و مبنی..... 74              معرفی توابع.....  147                       

فصل سوم: الإعراب.................  79                     صفة(نعت)..........................   148

بخش 1: معرفی الإعراب..............  79                         معطوف..............   154

موارد الإعراب.......................... 80                          عطف بیان..........................    155

تعریفی کوتاه از موارد الإعراب............. 81                بَدَل................................    156

نوع الإعراب.........................  83                           تأکید.........................    157

                                                                                                                                     فصل پنجم: نوع الإعراب..........     159

علامة الإعراب الفرعی..................  83                          یادآوری موارد اعراب.........   160

نوع الإعراب المحلی..............  84                                   انواع اعراب..........    161

نوع الإعراب التقدیری.................  84                           نوع اعراب ظاهری اصلی..........   162

بخش 2: جمله اسمیه.............    85                  نوع اعراب ظاهری فرعی............   163

مبتدا مرفوع.............................   85               نوع اعراب تقدیری.................   167

خبر مرفوع...............................   88               نوع اعراب محلی...............  170

اسم و خبر افعال ناقصه..............    93                 فصل ششم : علامه الإعراب....      173

اسم و خبر افعال مقاربه..............    98                  فصل هفتم :  الترجمه.......        177

اسم و خبر حروف مشبهة...........    100                 نکات ترجمه عربی (1،2،3)......     178

اسم و خبر «لا» النافیة للجنس.........   103            فصل هشتم: اسالیب جمله....   190

 

 

الإعراب ,منصوب ,اعراب ,مرفوع ,     ,موارد ,اعراب ظاهری ,موارد الإعراب ,فاعل مرفوع ,آقای شمسی

سلسله درس های عربی آقای شمسیمنبع : عربـــــــی شیرین است.سلسله درس های عربی آقای شمسی
برچسب ها : الإعراب ,منصوب ,اعراب ,مرفوع ,     ,موارد ,اعراب ظاهری ,موارد الإعراب ,فاعل مرفوع ,آقای شمسی


مطالب مرتبط