دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

سلسله درس های عربی آقای شمسیمثال ,ضماير ,غائب ,مرفوع ,باشند ,مؤنث ,باشند مثال ,مذکر غائب ,ضماير متصل ,مؤنث غائب ,ـِتان مثنی ,متّصل مرفوع عبارتند
مثال ,ضماير ,غائب ,مرفوع ,باشند ,مؤنث ,باشند مثال ,مذکر غائب ,ضماير متصل ,مؤنث غائب ,ـِتان مثنی ,متّصل مرفوع عبارتندجلسه ششم

4) ضمایر: ضمیرها در عربی اسمند.

مجموعه ضمیرها بجزضماير متّصل مرفوع عبارتند از؛

                                                       

ضماير منفصل  مرفوع

ضماير منفصل       منصوب

ضماير متصل به سه قسم كلمه (ضماير متصل منصوب يا مجرور)

نام صیغه

1- هوَ        او

إيّاهُ             او را

ـهُ،ـهِ             ـَش

مفرد مذکر غائب(للغائب)

2- هُما     آن دو

إيّاهُما         آن دو را

ـهُما ،ـهِما       ـِشان

مثنی مذکر غائب(للغائبَیْن ِ)

3- هُم      آنان

إيّاهُم            آنان را

ـهُم، ـهِم         ـِشان

جمع مذکر غائب(للغائبِینَ)

4- هىَ      او

إيّاها             او را

ـها                ـَش

مفرد مؤنث غائب(للغائبة)

5- هُما     آن دو

إيّاهُما          آن دو را

ـهُما، ـهِما       ـِشان

مثنی مؤنث غائب(للغائبَتَیْن ِ)

6- هُنَّ       آنان

إيّاهُنَّ           آنان را

ـهُنَّ، ـهِنَّ       ـِشان

جمع مؤنث غائب(للغائباتِ)

7- أنتَ        تو

إيّاكَ             تو را

ـكَ               ـَت

مفرد مذکرمخاطب(للمخاطب)

8- أنتما     شما دو تا

إيّاكُما       شما دوتا را

ـكُما             ـِتان

مثنی مذکرمخاطب(للمخاطبَیْن ِ)

9- أنتم        شما

إيّاكُم            شما را

ـكُم              ـِتان

جمع مذکر مخاطب(للمخاطبینَ)

10- أنتِ      تو

إيّاكِ             تو را

ـكِ              ـَت

مفردمؤنث مخاطب(للمخاطبة)

11- أنتما     شما دو تا

إيّاكُما       شما دوتا را

ـكُما            ـِتان

مثنی مؤنث مخاطب(للمخاطبَتَیْن ِ)

12- أنتنَّ        شما

إيّاكُنَّ           شما را

ـكُنَّ            ـِتان

جمع مؤنث مخاطب(للمخاطبات)

13- أنا         من

إيّاىَ            مرا

ـى              ـَم

متکلم وحده

14- نَحنُ      ما

إيّانا             ما را

ـنا              ـِمان

متکلم مع الغیر

                                      

1) ضمایر منفصل مرفوع: یا مبتدا مرفوع می باشند یا ضمیر تأ کید مطابق فعل قبل از خود می

باشند. یا ضمیر فصل«عماد»میان مبتدا و خبر معرفه. مثال:

مبتدا← أنتِ أفضلُ الکاتباتِ      تأکید ← استکبر هُوَ        ضمیر فصل← أصحاب الجنّة هُم الفائزونَ

      تو بهترین نویسندگانی!       یقیناً او سرکشی کرد.               یاران بهشت همان رستگارانند.

2) ضمایر منفصل منصوب: غالباً مفعول و منصوبند .مثال:

مفعول به منصوب←  إیّاک نَعبُدُ: تنها تو را پرستش می کنیم           

3) ضمایر متصل به سه قسم کلمه:

الف) در آخر فعل، مفعول به و منصوب محلاً می باشند. مثال:

رأیته ،        سأُساعِدک،         یَنصرکُم ،            إجعَلْنا ،       أنزلْنا ه  ،       عَلّمَنی ،     نَعلمها ، ...

او(آن)رادیدم ،   به تو کمک خواهم کرد،   شما را یاری می کند،مارا قرار بده، آن را نازل کردیم،   به من آموخت،    آن را می دانیم

ب) در آخر اسم، مضاف إلیه مجرورمحلاً می باشند. مثال:

مُساعدتکُم،           یَدها،              أنفسهم،                عنده،       رأسک،      عیوننا،            معلمی....

کمکتان (شما)، دستش (او)، خودشان (آن ها)، نزدش(او)، سرت (تو)، چشمانمان ،معلمم(من)

ج) در آخر حرف جر، مجرور به حرف جر می باشند. مثال:

فیکُم               مِنه             عَلینا         بِک                عنّا               لی             إلیها

درشما            از آن              بر ما          به تو                از ما           برای من      به سوی او(آن)

د) در آخر حروف مشبهة، اسم حرف مشبهة می باشند. مثال:

  أنّک                     لعلّکُم                لیتنی                کأنّه                  أنّها             لکنّهم

هما نا تو               شاید شما         ای کاش من        گویی او(آن)        که او(آن)          امّا آن ها)

7) همانطور که مشاهده کردید ترجمه ي ضماير متصل به سه قسم كلمه يا ( ضمير متصل نصب و جر) را

 مي توان با ترجمه ي ضماير منفصل يكي دانست. اين ضماير به هرسه نوع كلمه متّصل مي شوند.

مثال: شاَهَدتُ + ـكَ = شاهَدتُكَ: تو را ديدم،  عَلَي + ـكَ = عَلَيكَ:  بر تو، أخو + ـكَ  = أخوكَ:   برادر تو

 

8) هر گاه قبل از ضماير ( ـهُ، ـهُما، ـهُم، ـهُنَّ )  « كسره» يا « ﻯ» بيايد؛ تبديل به ( ـهِ، ـهِما،

ـهِم، ـهِنَّ ) مي شوند: 

ـهُ     ـهِ            

ـهُما  ـهِما

ـهُم  ـهِم

ـهُنَّ  ـهِنَّ

مثال:

فِى  مدرسةِ + هُ                  فِى  مدرستِهِ

فِى  + هُما                           فيهِما

9) هر گاه ضمايري مانند؛ إيّاك در اوّل جمله بيايند؛ ترجمه فارسي را با «فقط» يا «تنها»  شروع    مي كنيم. ﴿ إياكَ نعبُدُ﴾: فقط تو را مي پرستيم. يا تنها تو را مي پرستيم.                                            

10) ضماير متّصل مرفوع عبارتند از : ( ا، و، نَ، تَ، تُما، تُم، تِ، تُما، تُنَّ، تُ، نا، ﻯ )

                                                          این ضمایر:                                                                                                                                                 الف) در فعل معلوم تام، فاعل و مرفوع                        ب) در فعل ناقص، اسم فعل ناقص                                                                                                         

ج) در فعل مقاربه، اسم فعل مقاربه (رشته ی علوم انسانی)         د) در فعل مجهول  نائب فاعل                                                                                                                                                                                                                                     

* به عبارت دیگر؛ آنچه در فعل معلوم فاعل است در فعل مجهول نائب فاعل و در فعل

ناقصه و مقاربه اسم آن هاست. )در بخش اعراب، موارد فوق، معرفی خواهد شد.)                                                                           

11) هنگام اتصالِ فعل به ضميرِ «ى» براي آساني تلفّظ، حرفِ نوني ميانِ فعل و  ضمير «ى»

مي آيد كه به آن نون وقايه (نگهدارنده) مي گويند. مثال:

ضَرَبَ  + ى = ضَرَبَنـى : مرا زد                                   عَلَّمَ + ى = عَلَّمَنـى: به من ياد داد.

اِسألوا + ى = اِسألونـى: از من بپرسيد.                    يعْرِفُ + ى = يعْرفُنـى: مرا مي شناسد.

توجّه  كنيم كلمه را با دقّت بخوانيم وگرنه دچار خطا مي شويم. مثال:

 نَصْرُنا: ياري ما/ نَصَرْنا: ياري كرديم/ نَصَرَنا : ما را ياري كرد.

مثال ,ضماير ,غائب ,مرفوع ,باشند ,مؤنث ,باشند مثال ,مذکر غائب ,ضماير متصل ,مؤنث غائب ,ـِتان مثنی ,متّصل مرفوع عبارتند

سلسله درس های عربی آقای شمسیمنبع : عربـــــــی شیرین است.سلسله درس های عربی آقای شمسی
برچسب ها : مثال ,ضماير ,غائب ,مرفوع ,باشند ,مؤنث ,باشند مثال ,مذکر غائب ,ضماير متصل ,مؤنث غائب ,ـِتان مثنی ,متّصل مرفوع عبارتند


مطالب مرتبط