دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

سلسله درس های عربی آقای شمسیموصول ,كساني ,مذكّر ,حرفی ,ترکیب ,بعدش ,ترکیب اضافی ,ترکیب وصفی ,مفرد، مثنّي، ,براي مفرد، ,اسمهاي موصول ,براي مفرد، مثنّي،
موصول ,كساني ,مذكّر ,حرفی ,ترکیب ,بعدش ,ترکیب اضافی ,ترکیب وصفی ,مفرد، مثنّي، ,براي مفرد، ,اسمهاي موصول ,براي مفرد، مثنّي،

جلسه هفتم

هــ )                                                اسم موصول

                                           

                                                                                                          خاص

                      انواع اسم موصول

                                                                                         

                                                                                                            عام(مشترک) 
                                                             

  اسم موصول كلمه اي است كه دو جمله را به هم وصل مي كند.

بعد از اسم موصول «جمله ی صله موصول» است. که مطابق اسم موصول است. مانند:                           

هُوَ الذی اَرسَلَ رسولَه بالهدی (آَرسَلَ ← صله موصول مفرد مذکر مطابق با «الذی»)

اسمهاي موصول خاص با ترجمه عبارتند از:

الّذى

كه، كسي كه ، چيزي كه

مفرد مذكّر

اللّذانِ، اللذینِ

كه، كساني كه، چيزهایی كه

مثنّي  مذكّر

الّذينَ

كه، كساني كه، چيزهایی كه

جمع مذكّر

الّتـى

كه، كسي كه، چيزي كه

مفرد مؤنّث

اللّتانِ، اللتینِ

كه، كساني كه، چيزهایی كه

مثنّي  مؤنّث

اللّاتـى

كه، كساني كه، چيزهایی كه

جمع مؤنّث

 

ا سم موصول خاص اگر قبلش ا سم دارای«ال»با شد به معنی «که» ا ست. مانند:

المؤمنونَ الذینَ یتوکّلونَ علی اللهِ ینجحونَ: مومنانی که به خدا توکل می کنند، موفق می شوند.

اسمهاي موصول عام یا مشترك عبارتند از: 

 ( مَنْ: كسي كه، كساني كه     / ما: چيزي كه، آنچه، چيزهايي كه)

 

1) چرا به موصول خاص و عام اين نام ها را داده اند؟

  از اين نظر به موصول خاص، خاص مي گويند  كه براي مفرد، مثنّي، جمع، مذكّر و مؤنّث،

كلمات خاصّي وجود دارد. امّا موصول مشترك، چنين نيست.

مَنْ و ما براي مفرد، مثنّي، جمع و مذكّر و مؤنّث يكسان است. به همين جهت اسم موصول عام

 يا مشترك ناميده مي شود.

2) آیا«مَن» و«ما» كلمه پرسشي نیستند؟ و«ما»  نيز براي منفي كردن ماضي به كار برده نمي شود؟

       «مَنْ»و«ما» مي تواند كلمه ي پرسشي هم معني بدهد. و اسم شرط هم باشد.

«ما» حرف نفي ماضي نيز هست و حرف کافه هم است.

به اين مثال ها توجّه  كنيد:

مَن هوَ ؟ مَن هىَ ؟                         او كيست؟ (اسم استفهام)

ما هذا؟                                اين چيست؟ (اسم استفهام )

مَن حرّموا طیّبات اللهِ؟            چه کسانی چیزهای پاک خدا را حرام کردند؟ (اسم استفهام)

العاقلُ مَن وَعَظَتْهُ التجاربُ      عاقل کسی است که تجربه ها به او پند می دهد. (اسم موصول)

ما نطلبُ منک هُوَ التقوی         آنچه از تو می خواهیم همان پرهیزگاری است. (اسم موصول)

مَن صَبَرَ عَلی المشاکل یَظفَرْ   هرکه در مشکلات شکیبا باشد، پیروز می شود. (اسم شرط)

ما ذَهَبَ أحدٌ إلاّ طالباً واحداً       هیچکس جز یک دانش آموز نرفت. (حرف نفی ماضی)

 إنّما اللهُ أحَدٌ                              قطعاً خدا یکتاست. (حرف کافه)  

 

 

                                                                  

6) کلمات که سه حرف أصلی  آن ها ، حرف وسطشان سا کن با شد بعبارت دیگر سا کن ا لوسط با شند، غا لباً ا سم ا ند.                   

 همه مصدرها اسم اند. در اینجا با تعدادی از مصادر سه حرفی ثلاثی مجرد   

     و اسم مکان یا اسم زمان جامد، که ساکن الوسط می باشند، آشنا می گردید.        

                     مصادر سه حرفی

سه حرفی در معنی مکان

سه حرفی درمعنی زمان

قَوْل: سخن گفتن -   حُکْم:دانش، علم داشتن

تَحْت: زیر

یَوْم: روز

نَصْر: یاری کردن   -   فَتْح: گشایش، باز کردن

فَوْق: بالا

لیْل: شب

رِزْق: روزی دادن   -    یُسْر: آسانی

جَنْب: کنار

بَعْد: بعد

عُسْر: سختی دیدن -  خَوْف: ترسیدن

بَیْن: میان ، بین

قَبْل: قبل

شُرْب: نوشیدن       -  درْس: درس خواندن

خَلْف: پشت

أمْسِ: دیروز

قَلْب: دگرگون شدن - صِدْق: راست گفتن

عِند: نزد

عِنْد: وقتی که، هنگامی

صَبْر: شکیبایی -  عَزْم: تصمیم گرفتن، اراده کردن

أیْنَ: کجا

مُنْذُ: وقتی که، زمانی که

1) مُنذُ اسم ا ست اگر بعدش فعل با شد.  ا سم← مُنذُ  ذَهَبْتُ: هنگامی که رفتم                                                                                                           

                  حرف جر است اگر بعدش ا سم با شد.   حرف جار← منذ مدّةٍ: از مدتی     

7) همه ی موصوف ها اسم اند: موصوف یا منعوت جزء اوّل یک ترکیب وصفی است که صفت یا نعت بی هیچ واسطه ای بعدش قرار دارد. مانند: العلمُ المفیدُ: علمِ مفید  -  صورةً جمیلةً : عکسِ زیبا 

                                                                                                                                                                                                      

               در بخش اعراب درباره ی ترکیب وصفی بیشتر سخن خواهیم گفت. 

8)  همه ی مضا ف ها ا سمند: مضاف یا اضا فه جزء اول یک ترکیب اضافی است که مضاف إلیه بعدش می آید. مانند؛ کتاب  المعلّم : کتابِ معلم، اخو کَ: برادرِ تو    

   در بخش «معرفه و نکره» درباره ی ترکیب اضافی بیشتر سخن خواهیم گفت.

موصول ,كساني ,مذكّر ,حرفی ,ترکیب ,بعدش ,ترکیب اضافی ,ترکیب وصفی ,مفرد، مثنّي، ,براي مفرد، ,اسمهاي موصول ,براي مفرد، مثنّي،

سلسله درس های عربی آقای شمسیمنبع : عربـــــــی شیرین است.سلسله درس های عربی آقای شمسی
برچسب ها : موصول ,كساني ,مذكّر ,حرفی ,ترکیب ,بعدش ,ترکیب اضافی ,ترکیب وصفی ,مفرد، مثنّي، ,براي مفرد، ,اسمهاي موصول ,براي مفرد، مثنّي،


مطالب مرتبط