دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

سلسله درس های عربی آقای شمسیمؤنث ,مذکر ,مفرد ,مثنی ,علامت ,نیستند ,مؤنث سالم ,سالم نیستند ,مفرد مؤنث ,دارد مانند ,مثنی یاجمع
مؤنث ,مذکر ,مفرد ,مثنی ,علامت ,نیستند ,مؤنث سالم ,سالم نیستند ,مفرد مؤنث ,دارد مانند ,مثنی یاجمعجلسه نهم

 راه های تشخیص اسم مفرد، مثنی، جمع، مذکر، مؤنث(عدد و جنس)

1) اسم مفرد مذکر: برای یک نفر یا یک چیز مذکر به کار می رود و علامت خاصی ندارد. مانند: حسین، علیّ، کتاب...

2) اسم مفرد مؤنث: برای یک نفر یا یک چیزمؤنث است. مفرد مؤنث سه علامت اصلی دارد:                                                      

1) «ة» مدوّره درآخر کلمه. مانند: فاطمة، معاویة، مفیدة، مدینة، مکّة، حمزة، کریمة، مدرسة...

2) « ی، ا» مقصوره بعد از سه حرف اصلی. مانند: کُبری، الدنیا، العَطشی، الحُسنی، لیلی...

3) « اء» ممدوده بعد از سه حرف اصلی. مانند: صحراء، زهراء حمراء، بیضاء،...

الف) نوعی اسم مفرد مؤنث وجود دارد که علامت های بالا را ندارند. به آن ها مؤنث معنوی می گویند. مانند: مریم، ایران، اصفهان، اُمّ، بنت، دخت، أرض، بئر، شمس، نار، ید، عین، نفس، حرب...

ب)به اسم آقایان مانند «معاویة، حمزة، اُسامة، زکریاء» که علامت مؤنث دارند، مؤنث لفظی

گویند، که قواعد مذکر برآن ها جاری است.(رشته ی علوم انسانی)

3) اسم مثنی: برای دو نفر یا دو چیز به کار می رود و آخرش (ان ِ ، یَن ِ ) دارد. مانند:

     مفرد مذکر                                                                    مثنی مذکر               

المعلم: یک معلم مذکر                                       المعلمان ِ،  المعلمین ِ: دو معلم مذکر

 مفرد مؤنث                                                                       مثنی مؤنث

المعلمة: یک معلم مؤنث                                  المعلمتانِ، المعلمتین ِ: دو معلم مؤنث

4) اسم جمع مذکر سا لم: برای بیش از دو نفریا دو چیز مذکر است. آخرش(ونَ،ینَ)دارد. مانند: مفرد مذکر← طالب:  یک دانش آموز       

جمع مذکر سالم ← طالبونَ، طالبینَ: چند دانش آموز                                             

5) اسم جمع مؤنث سالم: برای بیش از دو نفر یا دو چیز مؤنث است. آخرش (ات) دارد. مانند: مفرد مؤنث← صالحة: یک زن صالح                   

جمع مؤنث سالم←صالحات: بیش از دو زن صالح

   اسم مفرد مؤنث هنگامی که جمع مؤنث سالم می گردد «ة» از آخرش حذف می گردد.

               مانند:         المعلمة ← المعلمات             جنّة← جنّات

 

اسم خاص مؤنث، مصادر مزید، اسم غیر عربی، با «ات» جمع بسته می شوند: مریمات، امتحانات، ریالات...

6)اسم جمع تکسیر(مکسّر): جمع است اما علامت های جمع سالم را ندارد. مفردش داخلش است و در فارسی فراوان دیده می شود. مانند؛

مفرد   ←          مسجد، مدرسة، رکن،  یوم،  علم ، درس، کتاب ، عالم،  عَبْد ، بیت ، بیت، صوت...

جمع مکسر←مساجد، مدارس، أرکان، أیّام، عُلوم،دروس، کُتُب،عُلماء، عِباد، ابیات، بیوت، اصوات

1) ا سم های مثنی یا جمع سا لم به شرطی مثنی یاجمع سا لمند که علامت مثنی یا جمع سا لم به آن ها اضا فه شده با شد. پس اگر چنین نباشد آن ها مثنی یاجمع سالم نیستند. مثال:                                                                                                                                              

- لون← جمع نیست و مفرد است                                                                                                   

 ارکان← مثنی نیست بلکه جمع تکسیر و مفردش«رکن»است .

- مکین و مهین و معین ← مثنی یا جمع مذکر سالم نیستند و مفرد ند.

- ابیات (بیت)، اموات (میت)، اصوات (صوت) ← جمع مؤنث سالم نیستند و جمع  تکسیرند.

- مات، بات← جمع مؤنث سالم نیستند و فعل ماضی اند.

- سلمان، رحمان، سبحان، میدان ← مثنی نیستند و مفردند.

2) اگر «ان، ین، ون، ات»  را از کلمات بالا حذف کنیم شکل مفر د ا سم با قی نمی ماند. 

3) یذ هبان، یذ هبونَ، تذ هبان، تذ هبونَ، تذ هبینَ ← اسم نمی باشند بلکه فعل مضارع اند.

4) برای مذکر یا مؤنث بودن جمع مکسّر به مفرد آن نگاه کنید. مانند:جوارح مفردش: جارحة، بنابراین؛ مونث است. البسة← لباس. بنا براین؛ مذکر است.

5) اسم مثنی و جمع اگر به اسم دیگری اضافه شوند، «ن» آخرشان حذف می گردد. (رجوع کنید به «معرفه و نکره»)

 

مثال:  معلمو المدرسة          

 ولداه    

 أخوَیکُم     

 عِلما محمد  

طالبَی الصفِّ           

 

6) «ی،ا» مقصور یا «اء»  ممدود، اگر بعد از سه حرف اصلی نبا شد، آن کلمه مؤنث، نیست، بلکه مذ کر ا ست. مانند:

 

الفتی، الهُدی، الهوی، الماء، الجفاء، امضاء، استعفاء، املاء، انشاء ...  همگی مذکرند.

 

7) اسم خاص شهر ها، کشور ها، خا نم ها، تنوین نمی پذیرد. مانند: ایرانُ، فاطمةَ، اصفهانُ، فلسطین...

 

8)اسم های خاص مؤنث دارای «ی» مقصور و «اء» ممدود و مذکر غیر عربی، و جمع وزن مفاعل، مفاعیل... تنوین، نمیپذیرند. مانند: صفراء، صغری، دنیا، ابراهیم، یوسف، مدارس، نوافل، جوانح، مصابیح...                  

مؤنث ,مذکر ,مفرد ,مثنی ,علامت ,نیستند ,مؤنث سالم ,سالم نیستند ,مفرد مؤنث ,دارد مانند ,مثنی یاجمع

سلسله درس های عربی آقای شمسیمنبع : عربـــــــی شیرین است.سلسله درس های عربی آقای شمسی
برچسب ها : مؤنث ,مذکر ,مفرد ,مثنی ,علامت ,نیستند ,مؤنث سالم ,سالم نیستند ,مفرد مؤنث ,دارد مانند ,مثنی یاجمع


مطالب مرتبط